محافظت 24ساعته

مسواک گیاهی محافظ سطح و مینای دندان ها است.