پاکیزه تر از همیشه

مسواک گیاهی، دشمن باکتری های مضر و دوست با باکتری های مفید!